Phần mềm Turbo Pascal 7.0

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm tạo bài giảng elearning (Lecture-Maker)

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Math type (gõ công thức Toán học)

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm DeepFreeze (đóng băng máy tính)

Lượt xem: Lượt tải: