Thời khoá biểu HK II của toàn trường, 2019-2020 (Thực hiện từ Thứ 2 ngày 30/12/2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bao gồm:

  1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);
  2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);
  3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);
  4. Phân công giảng dạy (toàn trường).

Lưu ý: Các tiết HDNGLL-HN dạy vào tuần thứ 2 của mỗi tháng.

Xem chi tiết tại đây.