Thời khoá biểu toàn trường, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 04/11/2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bao gồm:

  1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);
  2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);
  3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);
  4. Phân công giảng dạy (toàn trường).

Lưu ý: Các tiết HDNGLL-HN dạy vào tuần thứ 2 mỗi tháng (bắt đầu từ tháng 9/2019).

Xem chi tiết tại đây.