Các video tóm tắt hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, giám sát, coi thi, nhận diện thiết bị công nghệ cao vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Nguồn: Sở GDĐT)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi (23 phút):

         https://www.youtube.com/watch?v=8S3bN-hNMaQ&t=146s

2. Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi tự luận (7 phút):

          https://www.youtube.com/watch?v=zROkMm5HqYQ&t=10s

3. Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi trắc nghiệm (8 phút):

https://www.youtube.com/watch?v=3xLywOyB9o4&t=13s

4. Mô phỏng nghiệp vụ coi thi bài thi tổ hợp (12 phút):

          https://www.youtube.com/watch?v=kGYoxNvQoJ4&t=7s

5. Căn cứ pháp lý thanh tra, kiểm tra (12 phút):

 https://www.youtube.com/watch?v=8S3bN-hNMaQ&t=17s

6. Thanh tra, kiểm tra coi thi (12 phút):

https://www.youtube.com/watch?v=_0YbgFYRJ5A&t=13s

7. Nhận diện thiết bị công nghệ cao vi phạm quy chế thi (10 phút):

https://www.youtube.com/watch?v=s5E6GTrfPsQ&t=2s