Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
68/BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông (Bộ và Sở GDĐT)
1695/SGDĐT-TTr 14/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023
1657/SGDĐT-GDTrH-GDTX 10/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
1634/SGDĐT-GDTrH-GDTX 04/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn triển khai giáo dục Nghề phổ thông năm học 2022-2023
1577/SGDĐT-QLCLCNTT 29/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 – 2023.
1585/SGDĐT-GDTrH-GDTX 29/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc.
1547/SGDĐT-GDTrH-GDTX 23/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023
1543/SGDĐT-VP 23/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023
1535 /SGDĐT-QLCLCNTT 22/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2022-2023.
1511/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch giáo dục nhà trường
1513/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023
1508/SGDĐT-KHTC 19/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông từ năm học 2022-2023
Trang 1 / 212»