Phổ biến các văn bản QPPL của Trung ương và địa phương (Nguồn: Thanh tra Sở GDĐT Đắk Lắk))

Lượt xem:

Đọc bài viết

    – Chỉ thị số 666/CT- BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

   – Thông tư số 29/2020/TT- BGDĐT ngày 15/92020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục;

   – Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 16/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp;

   – Thông tư số 31/2020/TT-BGDĐT ngày 16/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục;

   – Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 17/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

   – Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

   – Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự;

   – Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

   – Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

   – Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   – Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

   – Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;

   Các văn bản trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ: http://daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật và Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: www.vanban.chinhphu.vn.

Xem chi tiết Công văn tại đây.