Thông tư, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Thông tư, quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết tại đây:

  1. Thông tư 15 và quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (hiệu lực thi hành: từ 26/5/2020

   2. Thông tư 09 và Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ  cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (hiệu lực thi hành: 22/6/2020): xem tại đây.