Lịch làm việc tuần 09, 2021-2022 (Từ 08/11 – 14/11/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB mới.
 – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 08.
 – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 09.
 – Gửi DS HS tham gia thi chọn đội tuyển QG về Sở.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các môn tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ online theo đúng tiến độ kế hoạch bộ môn.
 – Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.
08/11/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
09/11/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các tổ CM (GV tập huấn lại cho tổ) nộp biên bản tập huấn dạy học trực tuyến về BGH (qua email).
 – Dạy học trực tuyến theo TKB. 
10/11/2021
Thứ Năm Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động: Từ 7h30
(Trực tuyến)
Học sinh nghỉ học.
11/11/2021
Thứ Sáu  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các GV Tiếng Anh có tên theo QĐ của Sở bắt đầu tham gia học khoá “Nâng cao NVSP Tiếng Anh THPT” (Đ.c Trần Hương, Thuý Ái).
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.

– Họp với Ban Tổ chức Thành uỷ: 14h00 tại phòng Truyền thống (Ban Thường vụ + Văn phòng Đảng uỷ).

12/11/2021
Thứ Bảy  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Hoàn thành báo cáo Hội nghị CC-VC về Sở.
 – CB, GV hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn 2019-2020 và 2020-2021 trên TEMIS, lập DS và báo cáo về Sở.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – GVBM hoàn thành sổ đầu bài trực tuyến tuần 09; lên phiếu báo giảng tuần 10 trên hệ thống.
13/11/2021
Chủ Nhật  
14/11/2021