Lịch làm việc tuần 08, 2021 – 2022 (Từ 01/11 – 07/11/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 07.
 – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 08.– Triển khai cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm 2021.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các môn tiếp tục kiểm tra thường xuyên online theo đúng quy định và đúng tiến độ, kế hoạch bộ môn.
 – Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.
01/11/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– CB, GV đã tham gia các lớp tập huấn dạy học trực tuyến của Sở, hoàn thành báo cáo tóm tắt nội dung tập huấn về BGH (theo mẫu), hoàn thành đăng ký thời gian tập huấn.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
02/11/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – CBQL cốt cán hoàn thành nhiệm vụ Modul 4 trên hệ thống LMS.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.

  – GVCN hoàn thành, rà soát số diện thoại PH nhận tin nhắn; cập nhật sĩ số, tình hình HS tháng 10 qua link trực tuyến: 16h00.

03/11/2021
Thứ Năm  – Dạy học trực tuyến theo TKB.   – Dạy học trực tuyến theo TKB.
   – Bồi dưỡng HSG trực tuyến các môn văn hoá của 3 khối (GV được phân công).  

  – Họp Liên tịch mở rộng trực tuyến trên hệ thống K12OnLine: 15h30. Sau đó Hội ý Ban Thường vụ + Liên tịch.

04/11/2021
Thứ Sáu  – Dạy học trực tuyến theo TKB.   – Dạy học trực tuyến theo TKB.
05/11/2021
Thứ Bảy  – Dạy học trực tuyến theo TKB. 

– Gửi điểm và chuyên cần tháng 9, 10 về PHHS: 10h00.

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – GVBM hoàn thành sổ đầu bài trực tuyến tuần 08; lên phiếu báo giảng tuần 09 trên hệ thống.
06/11/2021
Chủ Nhật   GV đã dự tập huấn ở Sở, hoàn thành tập huấn lại cho tổ CM về dạy học trực tuyến và các nội dung liên quan.
07/11/2021