Lịch làm việc tuần 07, 2021 – 2022 (Từ 25/10 – 31/10/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB mới.
 – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 06.
 – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 07.
 – CB-GV tiếp tục tham gia các lớp tập huấn dạy học trực tuyến theo kế hoạch Sở.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các môn kiểm tra thường xuyên online theo đúng tiến độ kế hoạch bộ môn.
 – Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.
25/10/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
26/10/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – CBQL cốt cán tham gia học trực tuyến 2 ngày modul 4 (27, 28/10): đ.c Huệ (PHT).
 – Hoàn thành hồ sơ, nội dung chuẩn bị Hội nghị CC-VC.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các tổ CM nộp bài dự thi bài giảng điện tử về đ.c Thuỷ (PHT).
27/10/2021
Thứ Năm  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các chi bộ hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng viên 2021.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Họp tổ CM, góp ý nội dung chuẩn bị cho Hội nghị CC-VC: 14h30.
  
28/10/2021
Thứ Sáu  – Dạy học trực tuyến theo TKB.   – Dạy học trực tuyến theo TKB.

– Tập huấn CNTT về dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến; đưa kế hoạch bài dạy (giáo án) lên hệ thống (cho các GV đề xuất hỗ trợ thêm): 19h00 (đ.c Huệ, PHT).

29/10/2021
Thứ Bảy  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– CBQL cốt cán hoàn thành nhiệm vụ Modul 4 trên hệ thống LMS.
– GVBM hoàn thành sổ đầu bài online tuần 7; lên phiếu báo giảng tuần 08 trên hệ thống.
30/10/2021
Chủ Nhật  
31/10/2021