Gửi thầy cô và HS: Các công văn hướng dẫn liên quan về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (nghiệp vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát; danh sách máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi, các thiết bị vi phạm quy chế thi)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết các nội dung liên quan tại các mục sau đây:

1. Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Thông tư 15, 26/5/2020)

2. Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2020 của Bộ GDĐT (Công văn 2115, 12/6/2020)

3. Danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi.

4. Thiết bị vi phạm quy chế thi.