Thời khóa biểu số 2 của toàn trường, 2022-2023 (áp dụng từ tuần 5, 03/10/2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);

2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);

3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);

4. Phân công giảng dạy.

Lưu ý:  1. Bồi dưỡng HSG 3 khối các môn văn hóa bắt đầu từ tuần 5 (Chiều thứ 5 hàng tuần).

             2. Giờ HĐNGLL-HN của khối 12 thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng.

Xem chi tiết tại đây.