Thời khoá biểu số 02 của toàn trường (phương án 1): Dạy học online, thực hiện từ 04/10/2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);
  2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);
  3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);
  4. Phân công giảng dạy.

Lưu ý: 

1. Thời khoá biểu online nên chưa xếp tiết Chào cờ.

2 . Bồi dưỡng HSG các môn thực hiện vào Thứ 5 hàng tuần (bắt đầu từ tuần 05).

 2. Giờ HĐNGLL thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng.

Xem chi tiết tại đây.