Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung giữa kỳ II, 2023-2024 (Tuần 27, 28/3/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 I. Ngày kiểm tra: Sáng Thứ 5, 28/3/2024

 II. Số báo danh

   1. SBD Tiếng Anh 12, xem tại đây (tính giờ làm bài từ 7h30 – 8h30).

   2. SBD Hoá 10 (dành cho các lớp A, B; từ 9h00 – 9h45), xem tại đây.

   3. SBD Địa 10 (dành cho các lớp C, D; từ 9h00 – 9h45), xem tại đây.

   4. SBD Ngữ văn 11 (90 phút), Lịch sử 11 (45 phút); từ 7h30- 10h30 (giữa 2 môn có giải lao 15 phút).

 III. Sơ đồ phòng thi 3 khối, xem tại đây.

Lưu ý: HS K11, K12 có mặt lúc 6h45; K10 có mặt lúc 8h30.