Kế hoạch Sở GDĐT: Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

            Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ- BGDĐT ngày 04/12/2019 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phố thông; Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

      Căn cứ Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

        Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ GDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020;

      Căn cứ Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ GDĐT về việc bồi dưỡng GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

       Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025;

        Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX), chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu
    • Mục đích

CBQL, GV bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với GV, CBQL; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV, CBQL; nâng cao mức độ đáp ứng của GV, CBQL theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của GV, CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX, chuyên môn, nghiệp vụ GV, CBQL của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo.

  • Yêu cầu

         Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng trên quan điểm thường xuyên, liên tục, tại chỗ; tránh chồng chéo, trùng lặp; đảm bảo kết quả bồi dưỡng thiết thực, bền vững, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

        Đảm bảo 100% CBQL, GV được tập huấn, bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018; 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả hoàn thành bồi dưỡng.

         Đảm bảo CBQL, GV cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng với tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng để hoàn thành kế hoạch đúng hạn. Đảm bảo tất cả giáo viên cốt cán tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng.

  1. Nội dung kế hoạch

Xem chi tiết tại đây.