Danh sách HS đạt giải trong kỳ thi Olympic 30/4 TP.HCM năm 2023 dành cho HS K10, K11

Lượt xem:

Đọc bài viết

TT HỌ LÓT TÊN KHỐI LỚP MÔN THI HUY CHƯƠNG
1 Nguyễn An  Vương 10 10C01 Lịch sử HCB
2 Nguyễn Đặng Anh  Thư 10 10C03 Lịch sử HCB
3 Trần Thị  Huyền 11 11A04 Ngữ văn HCB
4 Phan Lê Thục Anh 11 11A01 Ngữ văn HCĐ
5 Huỳnh Thị Mai Chi 11 11A04 Lịch sử HCĐ