Trường THPT Hồng Đức tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022

Trường THPT Hồng Đức tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

      Căn cứ Điều 05 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện Hướng dẫn số 1545/HD-SGDĐT-CĐN ngày 07/10/2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị  người [...]